arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcheckfacebooklinkedinorangetalentsearchtwitter Ga naar content
Menu

Recycling van kunststoffen is in de jaren ’90 van de vorige eeuw voorzichtig begonnen, heeft in de jaren ’00 vorm gekregen en kan tegenwoordig even hoogwaardig als primaire grondstof worden toegepast. De ontwikkelingen van kunststofrecycling gaan zodoende sneller dan de wetgeving.

Van Werven plaatst zich, als één van de koplopers, vaak in een initiërende rol om de kunststofrecycling-branche vorm te geven. We proberen, vanuit onze missie, inhoud te geven aan de markt. Zo zijn we actief in verschillende initiatieven die recycling van afval en het creëren van grondstoffen via wetgeving en samenwerkingsverbanden stimuleren. Via de North Sea Resources Roundabout Green Deal hebben we bijvoorbeeld de PVC-case mede geïnitieerd. Ook zijn we actief via het convenant Meer en Betere recycling, de Green Deal NSRR, de Green Deal ZES, het Nationaal Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda Kunststoffen.

Afbeelding

De afval- of grondstofdiscussie voor kunststoffen

Van Werven wil het debat over het sluiten van de keten voor kunststoffen stimuleren met als doel het verder uitbreiden van de veilige praktijken van kunststofrecycling als een inspirerend voorbeeld van de circulaire economie.

Het is bekend dat kunststof een fantastische en onmisbare grondstof is voor de economie. Kunststof is buitengewoon praktisch, veelzijdig en esthetisch. Veel producten bevatten kunststof polymeren en je komt kunststof tegen in alle industriesectoren.  Er is echter een ook onnodige schaduwzijde aan kunststof. Kunststof is een stroom die wereldwijd op te grote schaal weglekt. Het recyclingpercentage voor kunststof verpakkingen is wereldwijd slechts veertien procent. In Europa willen de industrie en beleidsmakers daar verandering in aanbrengen.

‘Van Werven wil het debat over het sluiten van de keten voor kunststoffen stimuleren met als doel het verder uitbreiden van de veilige praktijken van kunststofrecycling als een inspirerend voorbeeld van de circulaire economie.’

Recycling in plaats van verbranden of storten

In lijn met de Ladder van Lansink is recycling veel beter dan verbranden of storten. Het is ook een perfecte eerste stap in de overgang naar een circulaire economie. De industrie begint langzaam maar gestaag circulair te ontwerpen en sluit in toenemende mate de keten voor kunststof. In Nederland introduceren recyclingbedrijven zoals Van Werven nieuwe technologieën. Als gevolg hiervan groeit de inzameling, recycling en het percentage recyclaat in nieuwe producten. Door afval als grondstof in te zetten wordt Europa minder afhankelijk van primaire grondstoffen en wordt bijgedragen aan het halen van de klimaatdoelen. Ook zetten we stappen naar circulaire hotspot, een hotspot die banen oplevert.

De praktijk van kunststofrecycling en het toepassen van recyclaat in producten is een grensoverschrijdende bedrijfsactiviteit die breed maatschappelijk draagvlak heeft. Sterker nog: Europa zet in op hogere doelen voor recycling. In de praktijk van vandaag de dag wordt kunststofrecyclaat defacto als een grondstof gezien door industrie en handhavers.

Voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld krijgt een rondleiding over onze recyclingvestiging in Biddinghuizen.

Einde Afval Status

Soms rijst de vraag op of kunststofrecyclaat vanuit regelgevingperspectief als afval of grondstof gezien moet worden. Wanneer iemand zich ontdoet van kunststof dan is de strikte afvalregelgeving van toepassing is. Dit heeft een impact op bijvoorbeeld het vergunningen regime voor bewerking, opslag en transport. Als kunststof recyclaat daarentegen een product is, dan is onder andere de wetgeving voor chemicaliën REACH van toepassing.

Onder de paraplu van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen zijn zogenaamde Einde Afval (EoW) criteria opgesteld. Deze bepalen wanneer bepaalde afvalstoffen niet langer afvalstoffen zijn, maar een product of secundaire grondstof.

Het doel van EoW-criteria is om, bij producent en consument, verwarring over de definitie van afval te voorkomen en om duidelijk te maken wanneer bepaalde teruggewonnen afvalstoffen niet langer afvalstoffen zijn.

Dit kan een kwaliteitsimpuls geven aan de markt en recycling meer rechtszekerheid en een gelijk speelveld bieden door onnodige administratieve lasten weg te nemen. Door de EoW-criteria wordt een hoog niveau van milieubescherming gegarandeerd alsmede toegevoegde waarde op ecologisch en economisch vlak. Gezien het grensoverschrijdende karakter van secondaire grondstof is een Europese oplossing het meest ideaal.

Gevaarlijke stoffen

Er is in de praktijk, nationaal noch Europees, een formele “einde afval status” voor kunststoffen. Toch komt het na toepassing als grondstof in producten weer op de markt, waarbij niet de afvalwetgeving maar de REACH-wetgeving van toepassing is. Deze situatie is in de praktijk gegroeid, en wordt feitelijk in heel Europa toegepast. Door aanscherping van de afvalwetgeving komt dit echter onder druk te staan.

Van Werven is van mening dat kunststof recyclen een goed en geaccepteerd circulair voorbeeld is met nog heel veel potentieel om op te schalen. Onzekerheden over niet alleen de impact van EoW en REACH, maar ook over de impact van een mogelijke gevaarlijke afvalstatus van additieven bedreigen de continuïteit van kunststof recycling.

Van Werven wil het debat over het sluiten van de keten voor kunststoffen stimuleren met als doel het verder uitbreiden van de veilige praktijken van kunststofrecycling als een inspirerend voorbeeld van de circulaire economie.

 

Van Werven is van mening dat kunststof recyclen een goed en geaccepteerd circulair voorbeeld is met nog heel veel potentieel om op te schalen. 

 

Publiek-private samenwerking

Een voorbeeld van een nieuw initiatief is "The North Sea Resources Roundabout", de eerste internationale Green Deal, een publiek-private samenwerking, waarin beleidsmakers, handhavers en industrie vertegenwoordigers proberen aan de hand van een concrete case gezamenlijk belemmeringen weg te nemen die gelden bij grensoverschrijdende handel, transport en toepassing van secundaire grondstoffen.  Van Werven en haar ketenpartners Wavin en Renewi onderzoeken, samen met beleidsmakers en handhavers, of een Nederlandse EoW-beoordeling voor PVC-recyclaat ook zou kunnen leiden tot een vergelijkbare status in de deelnemende landen, waardoor een veel groter gelijkwaardig speelveld en markt ontstaat.

Ton van der Giessen

Hoe u kunt bijdragen aan een circulaire economie
Recyclingproces
  • Uw afval wordt gerecycled tot hoogwaardige grondstof
  • We zijn lokaal circulair en dichtbij in Europa
  • Samen nemen we verantwoordelijkheid voor hergebruik in een circulaire economie
  • We werken we op een eerlijke en betrouwbare manier samen met leveranciers en afnemers
Lees meer
Producten
  • 2,5kg CO2-besparing per kilo afval
  • Samen nemen we verantwoordelijkheid voor hergebruik
  • Werken we op een eerlijke en betrouwbare manier samen
  • Maken we echt impact op het milieu
Lees meer